หางานชุมพรแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชุมพร Chumphon Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรในLine การผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ maintenance เครื่องจักรตามแผนที่กำหนดไว้ ...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติที่ฟาร์มต่าง ๆ พร้อมดูแลทีมงานคัดกุ้งให้ได้คุณภาพ พร้อมสรุปเอกสารต่าง ๆ ...
งานประจำ 24 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานการตีซีล ของรถบรรทุกน้ำมันที่เข้ารับน้ำมัน ณ จุดจ่าย ได้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและในตำแหน่งที่กำหนด และ มีการจ่ายตั๋วสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกที่เข้าร...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 14 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติที่ฟาร์มต่าง ๆ พร้อมดูแลทีมงานคัดกุ้งให้ได้คุณภาพ พร้อมสรุปเอกสารต่าง ๆ ...
งานประจำ 13 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัยากรบุคคล ให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของฝ่าย และบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานและบริษั...
งานประจำ 9 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบ ซ่อมสร้างเครื่องจักร,อุปกรณ์และงาน Overhaul , Project
งานประจำ 8 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต
งานประจำ 7 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายโรงงาน ให้ผลงานทั้งปริมาณงาน ผลผลิต ต้นทุนการผลิต คุณภาพ และปรับปรุงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ...
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการพัฒนา supply chain ให้ได้รับรองมาตรฐานของหน่วนงานราชการ...
งานประจำ 5 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - สำรวจหา คัดเลือก ตรวจสอบและพัฒนาฟาร์มกุ้ง โรงเพาะฟักลูกกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง ให้มีศักยภาพสอดคล้องตามหลักการ Food Safety...
งานประจำ 4 ม.ค. 58
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เน้นทำการตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ให้สาขา / ทีม เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ บริการที่เหมาะสมกับลูกค้า ให้คำปรึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการลง...
งานประจำ 13 ธ.ค. 57
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเอสเอ็มอี ทั้งลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ เข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอี สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข...
งานประจำ 13 ธ.ค. 57