หางานชุมพรแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานชุมพร Chumphon Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
 สวี ชุมพร
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.พ. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.พ. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบกิจกรรมการทดสอบของห้องปฏิบัติการเคมี
งานประจำ 2 ก.พ. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 2 ก.พ. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ water recycle และควบคุมระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ...
งานประจำ 31 ม.ค. 58
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในซ่อมปรับปรุงเครื่องจักรในLine การผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ maintenance เครื่องจักรตามแผนที่กำหนดไว้ ...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ประเมินราคาสังหาอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ จัดทำรายงานการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนองประสานงานกับกรมที่ด...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติที่ฟาร์มต่าง ๆ พร้อมดูแลทีมงานคัดกุ้งให้ได้คุณภาพ พร้อมสรุปเอกสารต่าง ๆ ...
งานประจำ 24 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานการตีซีล ของรถบรรทุกน้ำมันที่เข้ารับน้ำมัน ณ จุดจ่าย ได้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดและในตำแหน่งที่กำหนด และ มีการจ่ายตั๋วสำหรับพนักงานขับรถบรรทุกที่เข้าร...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 14 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติที่ฟาร์มต่าง ๆ พร้อมดูแลทีมงานคัดกุ้งให้ได้คุณภาพ พร้อมสรุปเอกสารต่าง ๆ ...
งานประจำ 13 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัยากรบุคคล ให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของฝ่าย และบรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของพนักงานและบริษั...
งานประจำ 9 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบ ซ่อมสร้างเครื่องจักร,อุปกรณ์และงาน Overhaul , Project
งานประจำ 8 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - ควบคุมการปฏิบัติงานใน Line การผลิต
งานประจำ 7 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายโรงงาน ให้ผลงานทั้งปริมาณงาน ผลผลิต ต้นทุนการผลิต คุณภาพ และปรับปรุงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ...
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 เมืองชุมพร ชุมพร
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการพัฒนา supply chain ให้ได้รับรองมาตรฐานของหน่วนงานราชการ...
งานประจำ 5 ม.ค. 58