หางานสุราษฎร์ธานีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานสุราษฎร์ธานี Surat Thani Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเอสเอ็มอี ทั้งลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ เข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอี สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข...
งานประจำ 13 ธ.ค. 57
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - บริการรับฝาก ถอน โอนเงิน การขอใช้และยกเลิกบัตร ATM บริการรับชำระหนี้ จ่ายเงินกู้ยืม ค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าภาษีต่าง ๆ รวบรวม แยกประเภทสลิปและเอกส...
งานประจำ 13 ธ.ค. 57
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการอ่านคำอนุมัติจากผู้อนุมัติที่มีอำนาจ วิเคราะห์และเลือกใช้สัญญาต่างๆให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำสัญญา...
งานประจำ 10 ธ.ค. 57
บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด - ดูแลร้านค้าในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ วางบิล, รับเช็ค, จด order ลักษณะการทำงานเป็นทริป...
งานประจำ 10 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการภายในคลังสินค้า ทั้งในเรื่องของการควบคุมดูแลสต็อกสินค้า การวางระบบควบคุมการเบิกจ่าย ตลอดจนการพัฒนาระบบภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุ...
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการงานบัญชีด้านต้นทุนของโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...
งานประจำ 8 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - กำหนดกลยุทธ์ วางแผน บริหารจัดการงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน ด้านระบบบัญชี ระบบการเงิน การควบคุมภายใน การวิเคราะห์งบการเงิน ควบคุม ดูแล ติดตามประเม...
งานประจำ 7 ธ.ค. 57
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด
 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด - Direct and monitor the performance of housekeeping staff Train housekeeping staff on work procedures and policies Plan, implement and review housekeeping policie...
งานประจำ 1 ธ.ค. 57
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 1 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ทำงานด้านจดหน่วยงานมาตร,และงานทางได้ IT และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้...
งานประจำ 1 ธ.ค. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ควบคุมงาน Civil (งานก่อสร้างฐานรากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ AIS 3G ) สำรวจงานCivil ของฐานรากระบบโทรคมนาคม ประจำสำนักงาน จ.สุราษฎร์ธานี และสามารถ...
งานประจำ 30 พ.ย. 57
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 29 พ.ย. 57
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายช่องทางการให้บริการและสามารถรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมทั้งร่วมจัดทำแผนการตลาดด้าน Trade Finance ดูแลการใช้วงเงินสิ...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด
 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด - Responsible for the day to day operations of Front Office. Responsible for maintaining and improving the standards of the hotel. Responsible for overall satisfac...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ ออกแบบ ถอดแบบ ทำประมาณการเพื่อยื่นเสนองาน ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และตามแผน...
งานประจำ 28 พ.ย. 57
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด
 เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
บริษัท คูปู คูปู พะงัน จำกัด - Perform duties as assigned.
งานตามสัญญาจ้าง 26 พ.ย. 57
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 พ.ย. 57
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - เขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AUTOCAD ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงาน ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการ...
งานประจำ 20 พ.ย. 57
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท กริฟฟอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - เขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม AUTOCAD ออกแบบระบบลำเลียงอุตสาหกรรม หรือระบบงานท่อ ควบคุมและบริหารต้นทุนโครงการ...
งานประจำ 19 พ.ย. 57
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท แมนเทค คอมนิวนิเคชั่น จำกัด - ดูแลงานขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ดูแลลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ดูแลร้าน DISPLAY ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทำหน้าที...
งานประจำ 18 พ.ย. 57