หางานสุราษฎร์ธานี

บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - ควบคุม ดูแล การเปิดปิด วาล์ว ในกระบวนการผลิต ควบคุม การจ่ายน้ำเสียเข้าระบบบำบัด ควบคุม การจ่ายแก๊สชีวภาพไปสู่หัวเผา และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ควบคุ...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด
 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด - กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาวุธและวัตถุระเบิด ภายในสนามบินสมุย พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบ กำกับ ดูแล แก้ไขปัญหา พร้อมดำเนินกา...
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท ไทย จี แอล จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 19 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 20 มิ.ย. 57
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด - ดำเนินการปฏิบัติงานประเมินสินเชื่อผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันในพื้นที่รับผิดชอบ พิจารณาเบื้องต้นและทำความเข้าใจกับลูกค้าเช่าซื้อ นำเสนอ/ให้คำปรึกษาในรายล...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด - Responsible for updating product information, price and company's information to dealers, suggest and negotiate with dealer to get the best location for attractive product displa...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 7 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบดูแลงานเอกสารเพื่อประกอบการขายโครงการที่อยู่อาศัย ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า...
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 3 ก.ค. 57
บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด - ทำยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ แนะนำให้ข้อมูลและคุณสมบัติของสินค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 26 มิ.ย. 57
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - ดูแล / ประสานงาน / ระบบงานสนับสนุนงานขาย ของภาคใต้ วางแผน / ติดตามการขาย / การปลดตั๋วและติดตามหนี้ลูกค้า / การจัดส่งน้ำมัน / แผนSupply / การวางแผนงบประมาณ ...
งานประจำ 20 มิ.ย. 57
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - ดูแลการจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ ประสานงานการในตรวจติดตามระบบภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก รวมถึงจัดประสานงานให้มีการฝึกอบรมให้แก่ พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถ...
งานประจำ 18 มิ.ย. 57
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด - จัดเตรียมรถขนส่งตามแผนประวันที่กำหนดไว้ ติดตามผลการทำงาน และบันทึกประจำวัน จัดทำรายงานการขนส่ง ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและรถขนส่ง ส...
งานประจำ 17 มิ.ย. 57
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) - Achieve lending target by expanding new customers and maintaining existing customers according to bank target. Study client’s business, credit application and...
งานประจำ 13 มิ.ย. 57
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
  สุราษฎร์ธานี
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) - ติดตามและรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายร่วมกับพนักงานบริการลูกค้า วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าก่อนการเดินทาง รายงานผลการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว ...
งานประจำ 12 มิ.ย. 57
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - จัดทำข้อมูลรับจ่าย จัดส่ง ควบคุมสินค้า ดูแลการเบิกจ่าย Stock สินค้า และส่งมอบสินค้า...
งานประจำ 11 มิ.ย. 57
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบสอบทานระบบควบคุมภานใน สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับ และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจร...
งานประจำ 10 มิ.ย. 57
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบและควบคุมดูแลรถขนส่งสินค้าให้มีเพียงพอและพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ที่บริษัทฯ กำหนด ติดต่อประสานงานกับฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ทำรายงานส...
งานประจำ 7 มิ.ย. 57