หางานเพชรบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานเพชรบุรี Phetchaburi Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

แอคคอร์ กรุ๊ป
แอคคอร์ กรุ๊ป - To forecast hotel demand and to make sales implementations that will maximize results in accordance with Brand’s marketing policy, market trend and hotel strategies and customers’ need...
งานประจำ 29 ก.ย. 57
แอคคอร์ กรุ๊ป
แอคคอร์ กรุ๊ป - Establish a consolidated reporting of a perimeter while ensuring in particular the technical validity of the information and the relevance of management analysis. Centralize and ma...
งานประจำ 23 ก.ย. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  เพชรบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ก.ย. 57
แอคคอร์ กรุ๊ป
แอคคอร์ กรุ๊ป - Your duty is to manage the client portfolio allocated to you, according to criteria determined by your management and in line with ISO 9002 standards. It also involves: *Maintaining comme...
งานประจำ 12 ก.ย. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 10 ก.ย. 57
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  เพชรบุรี
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 9 ก.ย. 57
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
  เพชรบุรี
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - การบริหารงานบุคคล พัฒนาและฝึกอบรม บริหารแรงงานสัมพันธ์ การบริหารความสัมพันธ์กับส่วนราชการและชุมชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทั่วไปในฝ่ายส...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - วางระบบบัญชีต่างๆ ได้ วิเคราะห์งบการเงินและปิดงบการเงินได้...
งานประจำ 19 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนงานการใช้วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบดูแลงานเอกสารเพื่อประกอบการขายโครงการที่อยู่อาศัย ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า...
งานประจำ 9 ก.ค. 57