หางานเพชรบุรีแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด
  เพชรบุรี
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - การบริหารงานบุคคล พัฒนาและฝึกอบรม บริหารแรงงานสัมพันธ์ การบริหารความสัมพันธ์กับส่วนราชการและชุมชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทั่วไปในฝ่ายส...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - วางระบบบัญชีต่างๆ ได้ วิเคราะห์งบการเงินและปิดงบการเงินได้...
งานประจำ 19 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - วางแผนงานการใช้วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 เขาย้อย เพชรบุรี
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบดูแลงานเอกสารเพื่อประกอบการขายโครงการที่อยู่อาศัย ประสานงานและบริการลูกค้าเพื่อช่วยให้งานขายสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า...
งานประจำ 9 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 2 ก.ค. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  เพชรบุรี
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - พัฒนาและดำเนินงานของสาขาตามแผนการตลาดที่ตั้งไว้ กำหนดวีธีการและพัฒนาแผนงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าให้เป็นไปตามระบบการบริการที่เป...
งานประจำ 30 มิ.ย. 57
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ติดตามเบี้ยค้างชำระของลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ จัดทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่และคู่ค้า นำเบี้ยที่รับชำระจากลูกค้าเข้าบัญชี ติด...
งานประจำ 28 มิ.ย. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 10 มิ.ย. 57
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) - วางระบบบัญชีต่างๆ วิเคราะห์งบการเงินและปิดงบการเงิน...
งานประจำ 5 มิ.ย. 57
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ - บริหารจัดการหน่วยการเรียน ดูแลงานด้านแนะแนว รับสมัครนักศึกษา งานทะเบียน งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา ดูแลการจัดการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ งานสหกิจศึกษา ประกันคุณภาพ ...
งานประจำ 5 มิ.ย. 57