หางานบางนาแจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานบางนา Bang Na Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ดูแลการเติมสินค้า nonbook ที่โอนมาจากทีม Reorder และการหมุนเวียนสินค้า nonbook ให้มีการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรวบรวมข้อมูลการขายสินค้า nonbook เพื่อเป็นข้อ...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Line sustaining for QFN package at Wire bond process Initiate project for yield, Quality, Cost & Productivity improvement Interfacing with external/ Internal customer...
งานประจำ 29 ม.ค. 58
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - To improve manufacturing process capability to detect any defects and prevent the customer form nonconformity product Ensure all products are manufactured according to th...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ยูแทคไทย จำกัด - Base on Production Control loading on the line, plans organize control and set priorities for processing products/ schedules with the aim of meeting overall manufacturing goals...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ติดต่อประสานงานการนัดหมาย ประสานงานการเดินทาง / จัดเตรียมเอกสาร การประชุม /จัดเก็บเอกสารสำคัญ ตรวจทานเอกสาร ก่อนการนำส่งผู้บังคับบัญชาพิจารณา หรือ ลงนาม...
งานประจำ 28 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - จัดทำราย / เอกสารภายในหน่วยงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ จัดเก็บข้อมูล และรายงาน อย่างมีระบบ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 27 ม.ค. 58
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก สร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดใหม่ๆ...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - บันทึกข้อมูล (ตัวเลข) เข้าระบบคอมพิวเตอร์ จัดรายงานด้านราคาสินค้า (รายเดือน) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...
งานประจำ 26 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ติดต่อกับ Supplier ในการจัดซื้ออัญมณี จัดทำเอกสารเกี่ยวงานจัดซื้อ อัญมณี ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกบริษัท งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับม...
งานประจำ 25 ม.ค. 58
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - ตรวจคัดเลือกกรองหนังสือใหม่ เติมสต๊อกหนังสือ จัดกิจกรรมการขาย Big lot, Incentive, Plus Sale...
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติการด้านบัญชี/สินเชื่อของสหกรณ์ เพืื่อให้ระบบงานสหกรณ์ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ งานด้านบัญชี ได้แก่ บันทึกรายการประจำวัน ปรับปรุงราย...
งานประจำ 23 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบ สีของพลอย / ตรวจหาตำหนิของพลอย หาค่าความถ่วงจำเพาะโดยใช้เครื่องมือ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 22 ม.ค. 58
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด - Managing and executing recruitment, selection and hiring policies. Being responsible for compensation and benefit policy structure for executives and management...
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด
บริษัท วี.อาร์. ยูเนี่ยน จำกัด - ดูแล รับผิดชอบงานในส่วนของคลังสินค้า : ดูแลการรับมอบ ส่งมอบสินค้า และ จัดทำการเบิกจ่ายสินค้า พร้อมการดูแลสต็อกสินค้าให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ที่ได้กำหนดไว้...
งานประจำ 13 ม.ค. 58
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด - ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อ โฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ สื่อสารเพื่อ...
งานประจำ 12 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - วางแผน ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณของบริษัท ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการวางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี ของบริษัท ประสานงาน...
งานประจำ 12 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - Responsible for coordination in communicating corporate policy to assigned companies within Pranda Group as well as tracking business performance and report to...
งานประจำ 11 ม.ค. 58
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) - HRD (Human Resources Development) 1 Development and Training : Apply the Modern HR, e.g. KPI, Competency, Training roadmap, Career path, Succession planning...
งานประจำ 10 ม.ค. 58
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - Target Chiller plant system sales with new & existing UTC CCS customers. Conduct Site survey/Health Check to verify energy consumption of Chiller plant syst...
งานประจำ 7 ม.ค. 58
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
 บางนา กรุงเทพมหานคร
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด - ตรวจบัญชีสต๊อกสินค้าคงเหลือ ลงบันทึกสินค้าเข้า ออก ตรวจใบรายงานการขาย...
งานประจำ 6 ม.ค. 58