หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานหลักสี่ Lak Si Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำเด...
งานประจำ 27 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก...
งานประจำ 27 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดูแลและรับผิดชอบฟาร์มลูกค้า Key customer โดยทำหน้าทืี่ให้คำแนะนำ ด้านการจัดการฟาร์มสุกรอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รับผิดช...
งานประจำ 26 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) จากวัตถุดิบ ในเครือเบทาโกร (หมู ไก่ ไข่ และสินค้าแปรรูป) สนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่เป็นมาตรฐานแก่...
งานประจำ 24 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ศึกษา, วิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนา Brand Strategy, วา...
งานประจำ 24 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการแล...
งานประจำ 24 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - บริหารการจัดการผลงานของพนักงานทั้งหมดให้ทำยอดได้ Achieve ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละเดือน (ยอดลูกค้าใหม่และสินเชื่อใหม่แต่ละเดือน) บริหารการจัดการ Port ลูกหนี้คงเ...
งานประจำ 23 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - พัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรมและผลักดันให้เป็น Routine Work เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิศวกรรม บริหารจัดการข้อมูลด้านวิศวกรรมให้สามารถนำไปใ...
งานประจำ 22 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลักดัน กิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิต ตามแนวคิด TQM จัดทำแผนการดำเนินงานและกระบวนการติดตาม โครงการเพิ่มผลผลิต ให้คำปรึกษาแนะนำในการวิเคราะห์ แก้...
งานประจำ 21 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ควบคุม ดูแล รับผิดชอบด้านเงินสด เงินค่าใช้จ่ายของสาขา ให้บริการชำระค่างวดจากลูกค้า ให้บริการที่ดีกับลูกค้า ติดต่อการเบิกฝากเงินกับธนาคาร...
งานประจำ 21 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม หรือทีมยึดนอก ควบคุมและดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ, KRI ของแผนกเร่งรัดหนี้...
งานประจำ 20 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ออกแบบงานสถาปัตย์ หรือโครงสร้าง ประสานงานออกแบบโครงการกับผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบ...
งานประจำ 20 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ โดยอาศัยเทคนิคในการวิเคราะห์ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ หรือกระบวนวิธีการปฏิบัติงานที่ทำการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยง ประเมินระบบควบ...
งานประจำ 19 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ดูแล ควบคุมการทำงานของทีมติดตามหนี้ ให้ได้ตามเป้าหมาย ควบคุมทีมติดตามหนี้ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท วิเคราะห์และประเมินผลงานพนักงานในทีม ประสานงานกับหน...
งานประจำ 19 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จัดทำนโยบาย, มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ IT โดยใช้มาตรฐานของ ISO27001 ควบคุม ติดตาม และประสานงานกับทีมงาน IT Operation และ Development เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวก...
งานประจำ 18 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Support Total Quality Management Concepts (Customer Focus, Fact Base, Dispersion, and Process Oriented) Be an advisor and supporter for business development by using...
งานประจำ 16 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบด้านการให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประสานงานและติดตาม การจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมา...
งานประจำ 16 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จัดทำแผนดำเนินการ/โครงการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ได้ตรงตามเป้าหมาย ดำเนินการจัดหาและคัดเลือกผู้ขายตามกระบวนการ วิเคราะห์ผู้ขาย,ตลาด และราคาซื้อ...
งานประจำ 15 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ให้การสนับสนุนงานด้านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สาขา, ติดตาม, ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประกาศต่างๆ เพื่อให้สาขารับรู้ รับทราบข่าวสาร...
งานประจำ 15 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนจบกระบวนการสรรหาและการจ้าง วางแผนช่องทางการรับพนักงาน เพื่อรับสมัครพนักงานให้ได...
งานประจำ 15 พ.ย. 57