หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลงานด้านเอกสารของหน่วยงานที่สังกัด
ฝึกงาน 16 ก.ย. 57
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ๑. พัฒนาโปรแกรม ๒. ศึกษา พัฒนา ดูแล บำรุงรักษา สนับสนุนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๓. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ...
งานประจำ 11 ก.ย. 57
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด - ขายและวางแผนการตลาด
งานประจำ 10 ก.ย. 57
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด - วางระบบ ประสานงานโครงการ
งานประจำ 9 ก.ย. 57
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซี.เอ็ม.เอส.คอนโทรล ซิสเท็ม จำกัด - ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ งานด้านผลิตภัณฑ์
งานประจำ 8 ก.ย. 57
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 30 ส.ค. 57
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 29 ส.ค. 57
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จํากัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 28 ส.ค. 57
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - เบิก จ่าย ผลงานผู้รับเหมา ดูแลการเบิกวัสดุของผู้รับเหมา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยที่ใช้ในโครงการ จัดทำเอกสารการขอสั่งซื้อ (Purchase Requisition) วั...
งานประจำ 25 ส.ค. 57
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 21 ส.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน , เครื่องทำความเย็นภายในร้าน 7eleven โดยจะมีการแบ่งทีม PM และ CM ตามพื้นที่รับผิดชอบ...
งานประจำ 13 ส.ค. 57
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - แก้ไขและประสานงานการแก้ไขเหตุเสียวงจรสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์ กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานลูกค้าจนถึงปลายทางในลักษณะ EndtoEnd งาน Service Monitoring ...
งานประจำ 10 ส.ค. 57
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานระบบอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ , ระบบเตือนภัย , ระบบโทรศัพท์ ฯลฯ...
งานประจำ 8 ส.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ support การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท วิเคราะห์สถานการณ์คู่แข่ง ขยายฐานลูกค้าตามนโยบายบ...
งานประจำ 6 ส.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ให้ข้อมูลลูกค้าหลังการขาย รวมถึงอธิบายผลประโยชน์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกรมธรรม์ รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากลูกค้า รับเรื่องการต่ออายุกรมธ...
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับแจ้งปัญหาและให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วม รวมทั้งระบบงานภายใน บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เช่น SAP, CEM, ECR ...
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ประเมินความเสี่ยงภายในบริษัท จัดทำรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ตรวจพบ ขยายฐานลูกค้าตามนโยบายบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย...
งานประจำ 5 ส.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครพนักงานและการนัดสัมภาษณ์ (พัฒนาช่องทางการรับสมัครงาน) รับผิดชอบงานจัดอบรมพนักงานตามแผนงานอบรมประจำปี ประสานงานวิทยา...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ดูแลระบบเครือข่าย/เครื่องแม่ข่าย บริการแก้ปัญหาระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านส...
งานประจำ 4 ส.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการวางแผนการตลาดการประกันภัย วิเคราะห์สถานการณ์คู่แข่ง ขยายฐานลูกค้าตามนโยบายบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย...
งานประจำ 4 ส.ค. 57