หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานหลักสี่ Lak Si Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านสรรหาพนักงานให้ได้ตามเป้าหมาย วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท...
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท จีเทค จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีเทค จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับนโยบายการจัดหาสินค้ากลุ่มหลักและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี จากCMSM Manager จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อจัดหาสินค้าที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเป้าหมายก...
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ปรับปรุงและพัฒนา Mobile Application ในอนาคต ปรับปรุงและพัฒนาระบบ CMS (Wordpre...
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานในหน่วยงาน HR Shared Services ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการงานบุคคล ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดูแลและจัดการฐานข้...
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายปัจจุบัน การจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ขาย การประสานงานกับหน่วยงานที่เ...
งานประจำ 15 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลประกอบการของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ ประสานงานกับหน่วยงานผลิต หน่วยงานขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมและแก้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยง...
งานประจำ 12 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Designing and Implement Leadership Development Program (LDP) and Managerial Development Program (MDP) Responsible for IDP Execution Handle for IDP online System ...
งานประจำ 11 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Analyze Optimization Model of Poultry Business Analyze and Compare between Demand & Supply and other related information Develop, Improve and Analyze Spread Margin ...
งานประจำ 9 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - บริหารข้อมูลการขาย รวบรวมข้อมูลการขายของเบทาโกร ช็อปทั้งประเทศ จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลการขายเบื้องต้น จัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน สำรวจข้อมูลการตลาด 6.จัดทำสำรว...
งานประจำ 8 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - หน้าที่ความรับผิดชอบ เก็บรายละเอียดข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจภัตตาคาร จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สิน ของภัตตาคาร Control Statement Code สินค้าแ...
งานประจำ 2 ธ.ค. 57
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด - เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและสนับสนุนการฝึกอบรมของ Instructor
งานประจำ 1 ธ.ค. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - วางแผนและบริหารการขายและทำการตลาดในพื้นที่/เขตความรับผิดชอบ เพื่อเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 30 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Sustainability Program เช่น S.E.T. Project ดำเนินการตามโครงการ Betagro Sustainability ประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบ...
งานประจำ 29 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำเด...
งานประจำ 27 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก...
งานประจำ 27 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดูแลและรับผิดชอบฟาร์มลูกค้า Key customer โดยทำหน้าทืี่ให้คำแนะนำ ด้านการจัดการฟาร์มสุกรอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รับผิดช...
งานประจำ 26 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - คิดค้น และพัฒนาสูตรอาหารมาตรฐาน (Standard Recipe) จากวัตถุดิบ ในเครือเบทาโกร (หมู ไก่ ไข่ และสินค้าแปรรูป) สนับสนุนและให้ความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่เป็นมาตรฐานแก่...
งานประจำ 24 พ.ย. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ศึกษา, วิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์ และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนา Brand Strategy, วา...
งานประจำ 24 พ.ย. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - ให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ การพิจารณาวิเคราะห์อนุมัติสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า มีการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้สินเบื้องต้นตลอดจนการให้บริการแล...
งานประจำ 24 พ.ย. 57