หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานหลักสี่ Lak Si Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Plan and implement CSR projects, as assigned, to reach the committed target or achievement. Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects, as assig...
งานประจำ 27 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จัดทำเช็ค และใบนำฝากเช็ค โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Bank Status รวมถึงจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน จัดทำรายละเอียดของการรับชำระเงิน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลการรับช...
งานประจำ 25 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ดูแลและติดตามในเรื่องเอกสารสัญญาเข้าออก ของหน่วยงาน จัดทำเอกสาร PR ในระบบ BPCS , ACCPAC ,ECatalog จัดทำ รวบรวม บันทึก...
งานประจำ 24 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Develop & Improve products to increase sales performance Responsible for cost reduction analysis Work with sales teams to achieve sales target Support product...
งานประจำ 18 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Set the standard process of Supplier Performance Evaluation Summary Quarterly Supplier Performance Evaluation To develop template and analysis Supplier Portfolio ...
งานประจำ 16 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - จัดทำนโยบายสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือและสามารถจูงใจพนักงานและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ จัดทำนโยบายผลตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติ...
งานประจำ 13 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - จัดทำ Brochure และ Catalog สินค้า จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯในรูปแบบต่างๆ ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
งานประจำ 13 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - Be a part of recruitment team to support all of recruitment process. Handle Training matters in order to create learning atmosphere in the entire organization. ..
งานประจำ 11 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ศึกษาขั้นตอนของ WCM ที่นำมาใช้ในบริษัทฯ ให้มีความรู้และความเข้าใจ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนตาม WCM ใ...
งานประจำ 11 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - Responsible for poultry, food, and feed business in Continental & Canada markets Coordinate with production line for planning and maximizing capacity to serve custome...
งานประจำ 9 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบและควบคุมระบบมาตรฐาน ร้าน Betagro Shop และกลุ่มงาน Retail Butcher สาขาต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ให้คำแนะนำและทำคู่มือพัฒนาระบบมาตรฐานแก่ต้นสังกัด ดำเนินกา...
งานประจำ 7 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - เป็นผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เก็บตัวอย่างน้ำ
งานประจำ 6 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารท...
งานประจำ 5 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - Update ข้อมูลใน Web Site และสื่อ Socail Media จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอด Like ใน Facebook จัดทำ SEO,Google Adword จัดทำจดหมายข่าย Em=Mailing Update ฐานข...
งานประจำ 5 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - พัฒนามาตรฐานวิธีการตัดแต่ง โดยกำหนดมาตรฐานและ yield การตัดแต่ง และตรวจสอบวิธีการตัดแต่งและ yield ของหน้าร้าน พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการกำหนดและจัดทำมาตรฐานงาน ...
งานประจำ 4 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - เก็บตัวอย่างงานสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม
งานตามสัญญาจ้าง 3 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - จัดทำ Website(มุ่งเน้น ECommerce) ดูแลระบบสารสนเทศ
งานประจำ 2 มี.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ดำเนินการวางแผนงานประจำเดือนและปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพครือเบทาโกร ตามแผนงานที่กำหนดไว้ รายงานผลการตรวจประเมินระบบประกันค...
งานประจำ 2 มี.ค. 58
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - พัฒนาซอฟแวร์มุ่งเน้นด้าน Cloud Computing เพื่อทำงานอุปกรณ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาด้วยภาษา C#, Python, PHP และพัฒนารายงานด้วย Crystal Report...
งานประจำ 27 ก.พ. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงาน วิเคราะห์และบริหาร ข้อมูล เชิงการตลาด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งงานธุรการประสานงานทั่วไปทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร ...
งานประจำ 26 ก.พ. 58