หางานหลักสี่

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - To design and develop Benefits strategies; policies and programs taking into account the corporate business needs and market practice. To drive the implementation o...
งานประจำ 31 ก.ค. 57
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - บริหารจัดการระบบเครือข่าย รวมถึงการทำ performance tuning, capacity planning, and space management แก้ปัญหาระบบเครือข่าย ปฏิบัติงานตามนโยบายแ...
งานประจำ 31 ก.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - จัดทำสถิติเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ กำหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมให้กับบริษัท จัดทำรายงานคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าเบี้ยประกันภัย ...
งานประจำ 30 ก.ค. 57
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เขียนและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม เป็นภาษาไทยแ...
งานประจำ 30 ก.ค. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จัดทำแผนงานรับสมัครพนักงานประจำปี เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัท สรรหาพนักงานประจำสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยปฏิบัติงานลงพื้นที่ต่างๆ วางแผนช่องทางการรับพนัก...
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานภายในบริษัท ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงร่วมกับผู้จัดการตรวจสอบ จัดทำรายงานผลการ...
งานประจำ 29 ก.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - จัดทำเงินเดือน คำนวณค่าล่วงเวลา และภาษี จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน จัดทำรายงานนำส่งแบบรายการภาษีเงินได้ (ภงด.1)...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศ ในข่าวภาคต่างๆ และรายการข่าว โต๊ะข่าวอาชญากรรม ศึกษาค้นคว้า ติดตามสถานการณ์ และทิศทางของข่าว บริหารจัดการความส...
งานประจำ 28 ก.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านเร่งรัดหนี้สิน (สินไหมรถยนต์)
งานประจำ 27 ก.ค. 57
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - บันทึกเทปรายการประจำต่างๆ ในสตูดิโอ ปฏิบัติงานประจำรถ OB ในการถ่ายทอดสด หรือบันทึกเทปนอกสถานที่ Play Tape ประกอบการอ่านข่าวประจำ และ...
งานประจำ 26 ก.ค. 57
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบการจัดการข้อมูล และจัดทำรายงานยอดขายประจำวันและยอดสะสมรายงวด (ทาง Channel ธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น Retail , Corporate , BBG , SME , Tele Sale , ...
งานประจำ 24 ก.ค. 57
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - วางแผนและบริหารการขายและทำการตลาดในพื้นที่/เขตความรับผิดชอบ เพื่อเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Facilitate meetings for the Board of Directors of Group companies. Coordinate the shareholders’ meetings. Draft correct and complete minutes of meeting and effici...
งานประจำ 23 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Responsible for developing and updating company model including a benchmarking of peer companies, assisting the building of relationship/network, and reporting market fee...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด - ทำการตรวจสอบ ติดตั้งและดำเนินการ config อุปกรณ์ Firewall ได้ ทำการตรวจสอบ ติดตั้งและดำเนินการ config ในส่วนของ networking service เช่น proxy, mail , DNS ได้ ...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Responsible to assist the development feasibility study/ investment proposal and all the issues related to technical, commercial and/or financial aspects of the responsib...
งานประจำ 20 ก.ค. 57
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Plan and implement CSR projects, as assigned, to reach the committed target or achievement. Monitor and evaluate the output and outcome of CSR projects, as assig...
งานประจำ 18 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Effectively plan and implement Fleet strategies according to plan to meet objectives and targets within time line Verify and approach target group. Develop Fleet...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Implement and upkeep of company's Dealer Standards. Determines and manages dealer profiles. Reports problems, status, and attitudes of dealer network to manageme...
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Implement and upkeep of company's Dealer Standards. Determines and manages dealer profiles. Reports problems, status, and attitudes of dealer network to manageme...
งานประจำ 10 ก.ค. 57