หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานหลักสี่ Lak Si Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแ...
งานประจำ 24 ม.ค. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - งานธุรการ และงานเอกสารทั่วไป
งานประจำ 21 ม.ค. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Assist to develop the feasibility study/ prospect for project investment and development; Assist to administer all issues related to technical, commercial, contrac...
งานประจำ 19 ม.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - 1 ควบคุมดูแลการรับจัดเก็บการจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับจัดเ...
งานประจำ 18 ม.ค. 58
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) - Work under the supervision of VPInternal Audit, responsible for internal audit activities and good corporate governance. Perform sound and unbiased analysis of th...
งานประจำ 17 ม.ค. 58
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - ดูเรื่องของคุณภาพกาแฟ ดูสีของกาแฟว่าได้ตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ดูในเรื่องของการติดต่อประสานงานภายใน...
งานประจำ 13 ม.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - บริหารจัดการงานผลิตสุกรพันธุ์/ขุน ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนหรือผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มของเบทาโกร ในเมืองกัมปงชนัง ประเทศกัมพูชา ป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านการผลิตสุกรให้เป็นไปต...
งานประจำ 10 ม.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - สั่งซื้อผักสดในอุตสาหกรรม Frozen Food
งานประจำ 7 ม.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - พัฒนาธุรกิจภัตตาคารใหม่ให้เป็นผลสำเร็จตามนโยบายของบริษัท จัดทำและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติการลงทุน ร่วมออกแบบพัฒนาระบบงานของภัตตาคารกับหน่วย...
งานประจำ 6 ม.ค. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านปศุสัตว์ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ วิเคราะห์ และนำเสนอผลการสำรวจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการเลี้ยงสัตว์ ประสานงานกับห...
งานประจำ 27 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามสถาการณ์ด้านการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงาน วางแผนงานขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงาน สาม...
งานประจำ 26 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ประสานงานการฝึกอบรมระหว่างสายธุรกิจและ BHRD จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาของสายธุรกิจ ประสานงานค่าใช้จ่ายการอบรมทั้งภายในและภายนอก บันทึกการอบรมของพนั...
งานประจำ 25 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - เขียนแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
งานประจำ 20 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านสรรหาพนักงานให้ได้ตามเป้าหมาย วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับของบริษัท...
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท จีเทค จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท จีเทค จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับนโยบายการจัดหาสินค้ากลุ่มหลักและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี จากCMSM Manager จัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อจัดหาสินค้าที่ได้รับมอบหมาย กำหนดเป้าหมายก...
งานประจำ 18 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของผู้ใช้งาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ปรับปรุงและพัฒนา Mobile Application ในอนาคต ปรับปรุงและพัฒนาระบบ CMS (Wordpre...
งานประจำ 17 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ปฏิบัติงานในหน่วยงาน HR Shared Services ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการงานบุคคล ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดูแลและจัดการฐานข้...
งานประจำ 16 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายปัจจุบัน การจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ขาย การประสานงานกับหน่วยงานที่เ...
งานประจำ 15 ธ.ค. 57
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลประกอบการของธุรกิจ เพื่อการตัดสินใจ ประสานงานกับหน่วยงานผลิต หน่วยงานขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมและแก้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยง...
งานประจำ 12 ธ.ค. 57