หางานหลักสี่แจ้งคุณทันทีเมื่อมีงานใหม่ตรงใจ

ตำแหน่งงานหลักสี่ Lak Si Jobs รับสมัครงาน สำหรับผู้หางาน

บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอ็นแทค แอสโซซิเอท จำกัด - พัฒนาซอฟแวร์มุ่งเน้นด้าน Cloud Computing เพื่อทำงานอุปกรณ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาด้วยภาษา C#, Python, PHP และพัฒนารายงานด้วย Crystal Report...
งานประจำ 27 ก.พ. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงาน วิเคราะห์และบริหาร ข้อมูล เชิงการตลาด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งงานธุรการประสานงานทั่วไปทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร ...
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 ก.พ. 58
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 25 ก.พ. 58
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - ถ่ายภาพตามรูปแบบของงาน และนำเสนอ Concept ให้กับทีมงาน ศึกษาสถานที่ถ่ายทำ เพื่อวางแผนการทำงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสม บันทึกเทป ถ่ายท...
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 24 ก.พ. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - . ปฎิบัติงานด้านการให้บริการทางวิชาการ แก่ลูกค้าภายใน และภายนอกบริษัท เช่นการเยื่ยมฟาร์ม (โดยเฉพาะฟาร์มขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และ Integrated ) การจัดสัมมนาทางวิชาการแก่ล...
งานประจำ 21 ก.พ. 58
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - ติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ดูแลรับผิดชอบ และสร้างสรรค์โครงการ หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านต่างประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด...
งานประจำ 21 ก.พ. 58
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.พ. 58
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - งานโครงการ และกิจกรรมสัมพันธ์ คิดรูปแบบโครงการ และกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างพนักงาน และระหว่างพน...
งานประจำ 20 ก.พ. 58
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.พ. 58
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - เก็บรวบรวมสถิติข้อมูล จัดทำรายงานสถิติ นำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ ...
งานประจำ 19 ก.พ. 58
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 17 ก.พ. 58
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - สอบทานระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในให้สอดคล้อง และเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน ของแต่ละหน่วยงานในองค์การ สอบทานการบริหารงาน การบริหารจัดก...
งานประจำ 16 ก.พ. 58
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ีตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ก.พ. 58
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - บันทึกบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบขององค์การ และมาตรฐานบัญชี ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการเบิก จ่าย ...
งานประจำ 15 ก.พ. 58
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 15 ก.พ. 58
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) - ติดตั้งอุปกรณ์กล้อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน เชื่อมต่อสายภาพ และ Monitor เพื่อใช้ตรวจเช็คภาพ ติดตั้งอุปกรณ์ Lens ต่างๆ กับกล้องให้เหม...
งานประจำ 13 ก.พ. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - ช่วยผู้บริหารในการสร้างพฤติกรรมการทำงานอย่าง TQM ( systematic,scientific & logical thinking ) ให้กับพนักงานของเครือผ่านการฝึกอบรมและการทำงาน ช่วยผู้บริหารในการประยุกต...
งานประจำ 13 ก.พ. 58
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) - งานวางแผนอัตรากำลังและการสรรหาพนักงานให้ได้ตามเป้าหมาย ประกาศรับสมัครงาน รวบรวมใบสมัคร ตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร การทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้นการทำสัญญาจ...
งานประจำ 9 ก.พ. 58