หางานระยอง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Provide excellent services and useful company product informationto customers such as product specifications. Explore opportunity in developing new or value ad...
งานประจำ 20 เม.ย. 57
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - Handle routine HR Operations for Supervisory and Operator levels Coordinate with line managers in HR Planning and Management in the scope of Manpower Planning ...
งานประจำ 10 เม.ย. 57
บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
งานประจำ 9 เม.ย. 57
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
  ระยอง
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด - Responsible for secretarial work such as making appointment and meeting minutes taking for management. Translating documents and interpreting for management. ...
งานประจำ 28 มี.ค. 57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  ระยอง
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 26 มี.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - ดูแลงานด้านเอกสาร รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการและผู้ที่มาติดต่องาน...
งานประจำ 25 มี.ค. 57
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในการดำเนินการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกัน และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัยประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมการใช้อัตราเบี้ยประกัน...
งานประจำ 24 มี.ค. 57
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - To coordinate all technical activities and ensure conformance in accordance with project requirement, codes&standards used and/or agreed by client and wellen...
งานประจำ 24 มี.ค. 57
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 นิคมพัฒนา ระยอง
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Cost control for all cost relevant to Engineering II department and the cost of each project Record and summarize for the engineering manhours for each pr...
งานประจำ 22 มี.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ รวมถึงเอกสารเพื่อใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเด...
งานประจำ 16 มี.ค. 57
เด็กซ์ตร้า กรุ๊ป
 เมืองระยอง ระยอง
เด็กซ์ตร้า กรุ๊ป - Develop client portfolio within your designated sales area. Identify and structure clients and prospects needs with the help and support of your Sales Manager and our dedicated ...
งานประจำ 15 มี.ค. 57
ไทยซัมมิท กรุ๊ป
 ปลวกแดง ระยอง
ไทยซัมมิท กรุ๊ป - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับ ควบคุมดูแลหน่วยงานและพนักงานภายใต้บังคับบัญชา...
งานประจำ 12 มี.ค. 57
ไทยซัมมิท กรุ๊ป
 ปลวกแดง ระยอง
ไทยซัมมิท กรุ๊ป - ประเมินผลของปัญหาเครื่องจักร และ แนวทางป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา เสนอแนะเพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักร...
งานประจำ 10 มี.ค. 57
บริษัท ทาดาโน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ทาดาโน (ไทยแลนด์) จำกัด - รับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
งานประจำ 28 ก.พ. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Maintain existing IT System Understand IT Implementation Process Manage IT Project Participate / Coordinate with key user in SCG Chemicals Group
งานประจำ 22 ก.พ. 57
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด - Perform tasks as assigned.
งานประจำ 18 ก.พ. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - Ensures and maintains orders adhere to vendors or suppliers agreements and contracts with transparency. Maintain delivery on time to make internal customer's satis...
งานประจำ 18 ก.พ. 57
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด
 เมืองระยอง ระยอง
บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด - เป็นผู้ศึกษา และนำแผนไปปฏิบัติ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk) ขององค์กร หรือพัฒนาสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านProcess safety ระหว่างธุรกิจต่อธุรกิจ หน่วยงานต่อหน่วยงาน ห...
งานประจำ 15 ก.พ. 57