งานอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 25 ก.ค. 57
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 22 ก.ค. 57
บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด - ติดต่อลูกค้าพร้อมเปิดการขาย ข้อมูลคู่แข่งและตรวจสอบราคาสินค้าในตลาด จัดทำรายงานการขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...
งานประจำ 21 ก.ค. 57
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 20 ก.ค. 57
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ดิเอเจ้นท์ (พรอพเพอร์ตี้ เอ็กซ์เพิร์ท) จำกัด - To provide and consult company's clients about the general detail and price for condominium project. To seek for the suitatble and available ...
งานประจำ 17 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 20 มิ.ย. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - วางแผนการขาย (Sale Planning) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ (Sale Promotion Planning) โดยตั้งต้นจากกลยุทธ์การขาย (Sale strategy) ที่บริษัทวางไว้ บริหารและจ...
งานประจำ 26 มิ.ย. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดูแลงบประมาณ การใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งรวมทั้งภาพรวมทางการตลาดของธุรกิจอสั...
งานประจำ 7 ก.ค. 57
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
งานประจำ 16 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 10 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 8 ก.ค. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
งานอิสระ 7 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 5 ก.ค. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กำหนดมาตรฐานวิธีการและการดำเนินงานซ่อม การปรับเปลี่ยนวัสดุ รวมถึงเทคนิคการในการซ่อมใหม่ๆ กำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินงานซ่อมตามมาตรฐานที่กำหนด วางแผนการตรวจป...
งานประจำ 5 ก.ค. 57
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัทอเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด - Provides information and consults to clients regarding Real Estate Introduces Real Estate to clients Supports and assists to Japanese Manager in order to complet...
งานประจำ 4 ก.ค. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - Contract Management (new contract, renewing, terminating) Contract Negotiation: able to negotiate with the tenants on new and renewing contract Manage t...
งานประจำ 3 ก.ค. 57
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด...
งานประจำ 2 ก.ค. 57
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบดูแลและบริหารพื้นที่เช่าในโครงการ (คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและลูกบ้าน ร่วมมือกับทีมงานฝ่ายบริหารลูกค...
งานประจำ 1 ก.ค. 57
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานของสายงานบริหารชุมชน พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ประกาศใช้ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ประ...
งานประจำ 1 ก.ค. 57