Senior Training Engineer สมัครงานบันทึก

เลขที่งาน2340946744
บริษัทบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด
ประเภทธุรกิจโทรคมนาคม/การสื่อสาร
สายงานโทรคมนาคม,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร
ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ
การจ้างงานงานประจำ
ตำแหน่งว่างจำนวนมาก
สถานที่ทำงานนนทบุรี > ปากเกร็ด
เงินเดือน ตกลงกันได้
ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน2 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

1. รวบรวมความรู้, จัดทำสื่อการสอน, วางแผนและดำเนินการจัดฝึกอบรม, ตรวจติดตามและประเมินผลความรู้และทักษะในการบำรุงรักษาอุปกรณ์โทรคมนาคม, เครื่องมือวัด และการกำลังของบุคลากรประจำสถานี
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศูนย์ฝึกอบรมให้มีความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการ ความทันสมัยของหลักสูตร วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจและความต้องการของตลาดภายนอก
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ NMS ในการแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์โทรคมนาคม
4. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี - สาขาวิชา:วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้าสื่อสารหรือ โทรคมนาคม
2. ทำงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม อย่างน้อย 2-5 ปี

สวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาล (OPD) เพิ่มเติมจามประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสุขภาพหมู่ , ประกันอุบัติเหตุหมู่
3. ตรวจสุขภาพประจำปี ,งานสังสรรค์ประจำปี
4. สิทธิลาพักร้อนสะสม , เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

แก้ไขล่าสุดวันที่