บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด

Title (Eng)Road Accident Victims Protection Co., Ltd.
เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 72 ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิในการขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะในบางพื้นที่ไม่มีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแต่ละบริษัทมีแนวทางในการดำเนินการที่แตกต่างกัน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัททั้งในเขตกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดในตำแหน่งดังต่อไปนี้

สวัสดิการ

- ประกันสังคม ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ยืมพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีบิดามารดาเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย
- โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ

ประเภทธุรกิจประกันภัย
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 44/1 ชั้น 11 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310